Phrasal verbs from A to Z دانلود کتاب عبارات فعلی Phrasal verbs from A to Z

جزوه ی پیش رو یکی دیگر از کتابهایی است که برای آموزش Phrasal Verb ها تهیه شده است. این کتاب حاوی تعداد زیادی فعل ترکیبی در زبان انگلیسی به همراه معنی انگلیسی و مثال ست. بدون شکد این جزوه ی پر محتوا هم برای عزیزان خالی از لطف نیست.